page_banner

GHS oznaka

Opasnost
Čuvati izvan dohvata djece
Prije upotrebe pročitajte etiketu

Štetno ako se proguta ili udahne.Može biti štetno u dodiru s kožom.Uzrokuje teške opekline i oštećenje očiju.Može izazvati iritaciju dišnih puteva.Otrovno za vodeni svijet s dugotrajnim učincima.
Prevencija:Čuvati spremnik dobro zatvoren.Nemojte udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/sprej.Temeljito oprati nakon predaje.Nemojte jesti, piti ili pušiti kada koristite ovaj proizvod.Koristite samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.Izbjegavajte ispuštanje u okoliš.Nosite zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
Odgovor:AKO SE PROGUTA: Isprati usta.NEMOJTE izazivati ​​povraćanje.Odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.AKO DOĐE NA KOŽU: Odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću.Odmah isperite vodom nekoliko minuta.Operite kontaminiranu odjeću prije ponovne upotrebe.Odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.AKO SE UDIŠE: Izvedite osobu na svježi zrak i ostavite da joj bude ugodno za disanje.Odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.AKO DOSPE U OČI: Odmah ispirati vodom nekoliko minuta.Uklonite kontaktne leće, ako postoje i ako ih je lako učiniti.Nastavite s ispiranjem.Odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.Potražite hitnu medicinsku pomoć ako se ne osjećate dobro.Specifično liječenje je hitno (vidi dodatne upute za prvu pomoć u sigurnosno-tehničkom listu).Sakupiti proliveno.
Skladištenje:Čuvati spremnik dobro zatvoren.Spremite zaključano.
Raspolaganje:Odložite sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.
Pogledajte sigurnosno-tehnički list